Enterprise Europe Network

Ajudes per a PIMES exportadores fora de la UE

defffffff

Les petites i mitjanes empreses que vulguin exportar fora de la Unió Europea, ja poden sol·licitar ajudes de fins a 20.000 euros per a la certificació internacional dels seus productes i serveis.

La data límit per tramitar les sol·licituds és el 30 de setembre a les 14.00 hores. 

Aquesta línia d'ajudes de Certificació Internacional s'inclou en el programa "Mentoring i Suport a la Internacionalització" posat en marxa per la Cambra de Comerç d'Espanya, com a entitat col·laboradora de la Secretaria d'Estat de Comerç. El Programa és finançat pels Fons Next Generation a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'empresa  beneficiària podrà rebre fins a 20.000€, sobre un pressupost màxim de 25.000, per a finançar les següents despeses:

 • Consultoria associada a la certificació.
 • Costos d'enviament, devolució i/o destrucció de mostres.
 • Cost dels assajos de laboratori (a Espanya o en destí).
 • Emissió de la certificació/homologació.
 • Cost de realització d'auditories.
 • Cost de renovació/manteniment de certificats, si bé tindran caràcter prioritari en el que a suport es refereix, certificacions de primer any.
 • Traducció i legalització de documents.
 • A més, seran susceptibles de ser cofinançats les despeses derivades del procés de certificació de projectes ja iniciats o finalitzats, sempre que aquests s'hagin realitzat a partir de l'1 de gener de 2023.

Les ajudes poden sol·licitar-se a través de la seu electrònica de la Cambra d'Espanya, sempre que es compleixin els següents requisits:

 • Ser una pime segons la definició recollida en l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 amb una facturació superior a 1 milió d'euros.
 • Disposar de producte, servei o marca pròpia.
 • Ser empresa exportadora, només si se sol·licita una certificació de caràcter voluntari.
 • Complir amb els requisits exigits en l'article 13 de la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre.
 • Complir la norma de minimis que exigeix la Unió Europea (Reglament UE Nº1407/2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat UE a les ajudes de minimis).
 • No tenir la consideració d'empresa en crisi, conforme al que es disposa en el Reglament 651/2017, de 17 de juny de 2014.


Programa de Mentoring i Suport a la Internacionalització:

Les ajudes a la Certificació Internacional constitueixen la primera línia d'actuació del programa "Mentoring i Suport a la Internacionalització" l'objectiu de la qual és afavorir l'obertura de nous mercats o millorar el posicionament exterior de les pimes exportadores.

Data de publicació: 07/07/2023